6 Dec 2019 | 

Antirasistisk Senter har fått OXLO-prisen for 2019!

Antirasistisk Senter er svært takknemlige for å ha mottatt årets OXLO-pris.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

OXLO står for Oslo Extra Large – en by for alle, og har siden 2001 symbolisert Oslo kommunes mangfolds- og integreringsarbeid. OXLO-prisen tildeles en organisasjon, virksomhet eller enkeltperson som har gjort en spesiell innsats for å bekjempe hatefulle ytringer og holdninger og som gjennom sitt arbeid har bidratt til å gjøre Oslo til en raus, inkluderende og åpen by for alle, fri for fordommer, rasisme og diskriminering.

Vi på Antirasistisk Senter er svært glade også for den flotte begrunnelsen for tildelingen:

Stiftelsen Antirasistisk senter er tildelt Oslo kommunes OXLO-pris 2019, for sitt årelange arbeid for å bekjempe rasisme, hat og diskriminering.

Senteret er en tydelig formidler av kunnskap om fordommer og diskriminering, og er med på å sette standard både nasjonalt og internasjonalt, i arbeidet med menneskerettigheter. Gjennom tiltak som rådgivingstjenesten for ofre for diskriminering, og tilbud til ungdom i Agenda X og Jobb X, arbeider senteret praktisk og direkte med å gjøre visjonen om et kulturelt mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn virkelig.

Stiftelsen Antirasistisk senter jobber med diskrimineringsspørsmål på tvers av etnisitet, tro og livssyn, funksjonsevne og seksuell orientering, alder og kjønn. Senteret har siden oppstarten i 1984, gitt viktig innspill til Oslo kommunens politikk for likeverdige tjenester, ungt lederskap og vern av sårbare minoriteter. Ved å gi grundig opplæring og bevisstgjøre profesjonelle aktører, bidrar Antirasistisk senter til å skape et mer inkluderende samfunn.

Senteret er en tydelig formidler av kunnskap om fordommer og diskriminering, og er med på å sette standard både nasjonalt og internasjonalt, i arbeidet med menneskerettigheter.

Man kan lese mer her.

Hør avdelingslederne i Agenda X, Sahar Hassani, og JOBB X, Linn Herland Landro, om tildelingen på NRK Østlandssendingen (fra 01:46:30).

 

Presentasjon av Antirasistisk Senter før tildelingen, 5. desember 2019

 

Kjære alle sammen,

Alle hos oss setter stor pris på nominasjonen, og på at vi er blant dagens finalister. At vi deler scenen med så gode kandidater som Utrop og Kuben, gjør også at vi skal klare å ta det med fatning hvis vi ikke vinner. For egen del er jeg spesielt stolt av å kunne stå her som daglig leder for så mange dyktige og engasjerte kolleger.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge. Antirasistisk Senters visjon er et kulturelt mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn. Vi har eksistert siden 80-tallet, og ved denne anledningen vil jeg tillate meg å skryte av alt det både ansatte før meg og våre medarbeidere i dag har gjort og gjør.

Antirasistisk Senters visjon er et kulturelt mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn.

Vår fagpolitiske avdeling jobber bredt med temaer knyttet til rasisme og diskriminering – politisk påvirkning, dialog med myndigheter, mediearbeid, utarbeidelse av rapporter om rasisme, kartlegging av ekstremisme (spesielt høyreekstremisme), relevante fag- og debattarrangement, relevante protester, rapportering til relevante internasjonale organ, drift av en egen skolenettside (aldrimer22juli.no), og ganske mye mer. I alt vi gjør er det viktig for oss å ta utgangspunkt i opplevelsene til dem som utsettes for rasisme og diskriminering, og å kjempe for at deres erfaringer skal bli vektlagt, og for endringer som kan bidra til likeverd, likebehandling og inkludering. Det arbeidet som har vært gjort ikke minst av de før meg og min generasjon, har vært viktige bidrag til mye av den bevisstheten om rasisme og mye av det som finnes av tiltak mot rasisme og diskriminering i dag.

I mange år nå har ungdomsarbeidet vært en helt sentral del av virksomheten vårt, og ikke minst noe av det som gir oss tettest tilgang på levd liv i byen vår. Ungdomsavdelingene JOBB X og Agenda X er der for mange av byens ungdommer. Tilbudene er åpne for alle, samtidig som det ikke minst er ungdom fra øst og sør i byen som benytter seg av det. De representerer trygge lærings- og mestringsarenaer, med voksne og unge ansatte og frivillige som ser ungdommene og kan å bidra til at de oppnår sine mål, utvikler seg og får verktøy til å håndtere og bedre sin situasjon, med fokus på sosiale fellesskap, forebygging av utenforskap og ekskludering.

JOBB X’ motto er at ingen unge skal oppleve at samfunnet ikke har bruk for dem. JOBB X er et pedagogisk tilbud – og et lavterskeltilbud – i form av et karrieresenter for unge som har eksistert siden 2004. JOBB X har som mål at flest mulig unge som deltar på våre aktiviteter skal få jobb, slik at de kan stå på egne bein og få varig tilknytning til arbeidslivet. Målgruppen er aldersgruppen 15-30 år, særlig minoritetsungdom som står utenfor arbeidslivet, mindreårige asylsøkere og flyktninger og unge som bor i utsatte områder og har dårlige oppvekstvilkår. Kurs og veiledning gis både i våre kontorer i Storgata 25 og flere andre steder i byen.

Agenda X er vårt ressurssenter for ungdom som vokser opp i et flerkulturelt miljø, og har et bredt sett med aktiviteter. Siden 1998 har Agenda X jobbet for at all ungdom skal ha like muligheter uansett bakgrunn – mot rasisme og marginalisering, og for likeverd, likestilling og mangfold. Arbeidet er grunnlagt på unges behov og interesser, samt kjærlighet, respekt, ekthet, inkludering, tillit og rettferdighet. Agenda X er også et springbrett for ungdom inn i profesjonell samfunnsliv og kulturliv. Agenda X’ aktiviteter omfatter blant annet skriveverksteder, Åpent Hus, opplæring i lydstudio, jente- og guttegruppe, sommerleir, revy, og et eget medie- og litteraturhus for og med ungdom.

Arbeidet er grunnlagt på unges behov og interesser, samt kjærlighet, respekt, ekthet, inkludering, tillit og rettferdighet.

Rådgivningskontoret har hjulpet personer som opplever diskriminering, eller utfordringer i kontakten med myndighetsapparatet. Vår erfarne rådgiver har bistått hva som må ha blitt noen tusen personer gjennom en halv mannsalder, i et bredt spekter av saker – og han er der stadig for dem som trenger ham.

I tillegg har vi de siste årene vært med på å utvikle Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken (DiMe), sammen med Skeiv Verden, Norsk Folkehjelp og nylig også Norsk Handikapforbund. DiME bistår spesielt i forbindelse med hatkriminalitet, herunder hatefulle ytringer, men også i et bredere spekter av saker som gjelder diskriminering på et bredt spekter av grunnlag.

Og så skal det selvsagt nevnes at flere viktige deler av virksomheten vår er finansiert av Oslo kommune.

Igjen – vi setter veldig stor pris på nominasjonen, og ønsker de andre finalistene lykke til.

Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter

 

Takketale

 

Jeg vil takke alle medarbeiderne våre – jeg er stolt over og glad for å jobbe med så mange dyktige, engasjerte og flotte mennesker.

Takk også til Oslo kommune for denne anerkjennelsen av arbeidet vårt. Dette vil være en sterk inspirasjonskilde når vi fortsetter å jobbe for at denne byen skal være stor nok for alle.

Det er mange der ute som bruker tiden sin på å så splittelse og til og med hat. Da er det fantastisk å vite at det var omkring 20 nominerte – alle sammen nominerte som gjør et konkret, daglig arbeid for at folk i byen vår skal ha det godt, og for et varmt og inkluderende fellesskap. Stor takk til alle gode aktører for den jobben dere gjør for inkludering og likeverd.

Takk igjen, og lykke til til oss alle i det fortsatte, felles arbeidet for en by for alle.

Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.