Hva er rasisme?

Hvordan er det riktig å forstå begrepet “rasisme”?

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

“Rasisme er i smal betydning oppfatninger, holdninger eller handlinger som deler mennesker inn i påståtte “raser” hvor noen hevdes å være mer verdifulle enn andre. I dag brukes begrepet rasisme også i vid betydning om flere former for etnisk diskriminering som ikke nødvendigvis bygger på forestillingen om “menneskeraser”, men som også skjer på basis av andre kjennetegn som nasjonalitet, utseende, kultur eller religion.”

Store norske leksikon (anbefales for en grundigere gjennomgang av temaet)

Rasisme – smalt forstått

Det finnes en smal og en bred forståelse av begrepet “rasisme”. Den smale forståelsen innebærer at det eneste som bør kalles “rasisme”, er forestillingen om at det finnes biologiske “raser”, og at disse kan tillegges ulik verdi. En slik forestilling er at mennesker med europeisk opphav er mer verdt enn mennesker med afrikansk opphav.

Det er denne formen for rasismen som lå til grunn for slaveriet, for apartheidsystemet i Sør-Afrika, og for rasistiske lover i mange andre land, også i Norge, blant annet rettet mot samer, jøder, reisende (tatere) og romer. Denne inndelingen i “raser” var lenge dominerende i Europa og USA, men er for lengst forkastet av moderne vitenskap som falsk. Menneskeheten er langt mer sammenvevd genetisk enn at det har noen mening å snakke om “raser”. Per i dag er det primært noen høyreekstreme grupper som åpent står for et slikt syn.

Likevel er det stadig mange med afrikansk bakgrunn eller annen minoritetsbakgrunn som stadig utsettes for rasisme rettet mot hudfarge og biologisk opphav, både i form av rasistisk sjikane og diskriminerende behandling. Selv om den såkalte “rasevitenskapen” er død, lever rasismen dessverre videre.

Det er stadig mange som tenker på dette som den “egentlige” rasismen.

Rasisme – bredt forstått

Den brede forståelsen av begrepet “rasisme” innebærer at man bruker begrepet også om fordommer som retter seg mot blant annet kultur og religion. Noen velger å bruke begrepet “kulturell rasisme” om dette fenomenet. Fordommer eksempelvis mot muslimer kan, med en slik forståelse, regnes som en form for rasisme.

Fordommer eksempelvis mot muslimer kan, med en slik forståelse, regnes som en form for rasisme.

I realiteten har rasismen stort sett alltid vært sammensatt. En rent biologisk rasisme har sjelden eksistert. Den biologiske rasismen har gjerne kommet sammen med andre fordommer, eksempelvis rettet mot religion eller kultur.

Et tydelig eksempel er antisemittismen, dvs. fordommer mot jøder. Gjennom mye av historien har fordommene mot jøder primært vært rettet mot jødisk religion og kultur. Den biologiske antisemittismen sto som sterkest i tiden fram mot annen verdenskrig, da nazister betraktet jøder som biologiske “undermennesker”. Selv i denne perioden var det imidlertid ikke snakk om fordommer kun av biologisk karakter. Tvert om omfattet antisemittismen fordommer både av biologisk, religiøs, kulturell og politisk karakter. Forestillinger som fantes på den tiden eksempelvis om at “jødebolsjeviker” og “jødekapitalister” var en trussel mot samfunnet, gikk langt utenfor hva man normalt vil tenke på som biologisk rasisme.

Man finner det samme i fordommene mot personer med afrikansk opphav. Samtidig som forestillinger om biologisk underlegenhet har vært utbredt blant annet i europeiske land, har de alltid vært koblet opp mot forestillinger om “primitive” kulturer og “primitive” religioner. Kort sagt: Fordommer kommer gjerne i flokk.

Dermed står man igjen med en bredere og mer realistisk forståelse av begrepet “rasisme”, som et ofte mer komplekst sett av fordommer.

Rasisme har ført til enorm lidelse for mange mennesker gjennom hele menneskehetens moderne historie.

Samtidig kan en slik bred forståelse av “rasisme” også misforstås. Dette betyr ikke at enhver kritikk av religion eller kultur utgjør en form for rasisme. Religionskritikk er i utgangspunktet ikke rasisme. Generaliserende, stigmatiserende eller hatefulle angrep eksempelvis på muslimer, kan derimot regnes som en form for rasisme.

Les også vår artikkel på skolenettsiden aldrimer22juli.no.

Konsekvensene av rasisme

Uansett hvilken forståelse av rasisme man bruker, er det ingen tvil om at rasistiske forestillinger har vært noe av det mest skadelige og farlige mennesker har skapt. Rasisme har ført til enorm lidelse for mange mennesker gjennom hele menneskehetens moderne historie. Fortsatt er det slik at rasisme er til stor skade for menneskers livsutfoldelse og velferd.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.