18 Feb 2020 | 

Anmeldelse av Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN)

Vi har anmeldt SIAN for brudd på straffeloven § 185. Les anmeldelsen her.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Oslo, 17. februar 2020

 

Anmeldelse av Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN)

Antirasistisk Senter vil herved anmelde Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN), ved leder Lars Thorsen, for brudd på straffeloven § 185, forbudet mot hatefulle og diskriminerende ytringer.

Den straffbare handlingen består i å fremsette en serie diskriminerende / hatefulle ytringer. Etter § 185 andre ledd er hatefulle ytringer definert som at ytringen må «true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse …»

Vi viser til appellen Lars Thorsen holdt i Kristiansand 16. november 2019 på et offentlig torg. Vi mener ytringene har en kvalifiserende krenkende karakter og innebærer en vesentlig nedvurdering av muslimer som gruppe og deres menneskeverd.  Appellen tegner, både gjennom en serie enkeltuttalelser og gjennom helheten, et bilde av muslimer generelt som en trussel mot landets sikkerhet, på et vis vi mener er straffbart.

Høyesterett har nylig behandlet en sak, HR- 2020-185-A (sak nr. 19-111561STR-HRET), der grensen mellom religionskritikk og hatefulle ytringer utdypes. Høyesterett har blant annet vist til HR- 2020-184-A (sak nr. 19. 104841STR-HRET), avsnitt 23.

I avsnitt 23 omtales grensen slik:

«I rettspraksis er det på denne bakgrunn trukket et skille mellom kritiske ytringer om et emne, enten dette er av politisk, kulturell, religiøs eller annen art, og ytringer som angriper en eller flere personer. Jeg viser til Rt-1981-1305 på side 1314, løpeseddeldommen, hvor førstvoterende, her med tilslutning fra de øvrige dommerne, uttaler:

«Jeg har i det foregående stilt opp mot hverandre på den ene side uttalelser om Islam som religion, om forholdene i islamske stater og om norsk innvandringspolitikk, som etter min oppfatning ikke kan rammes av straffelovens [1902] § 135 a, og på den annen side uttalelser som mer direkte angriper de islamske innvandrere her i landet, og som etter omstendighetene vil være straffbare.»

Videre fremgår av dommen at «…religionskritikk er i kjernen av ytringsfrihet og derfor, som den klare hovedregel, kan fremsettes straffritt. Derimot vil hatefulle ytringer mot noen, som en trosgruppe [vår utheving], etter omstendighetene kunne rammes av straffeloven § 185», jf. avsnitt 19. Høyesterett nevner spesielt sjikanøse ytringer som eksempler på ytringer som har et beskjedent ytringsfrihetsvern.

Muslimer demoniseres ved generelt å fremstilles som morderiske “barbarer”.

Det vesentlige for vår anmeldelse er Thorsens påstand om at mennesker som følger islam, i essens blir onde fordi religionen er ond. De ekstreme ytringene han har om Mohamed og islam, brukes for å demonisere muslimer.

Vi vil under utdype grunnlaget for anmeldelsen med noen konkrete eksempler:

1. Muslimer demoniseres ved generelt å fremstilles som morderiske “barbarer”.

“I dag så fokuserer vi på Koranen som motivasjonsfaktor for de barbarene som har drept 270 millioner mennesker i islams erobringskrig mot resten av menneskeheten.”

2. Islam beskrives som en “folkemordmaskin”, og muslimer er farlige og noen som skal kunne ta livet av “oss”.

“Islam, den dehumaniserer ikke-muslimer, og det gjør’n for at det skal bli enklere for muslimer å ta livet av oss. Det er en metodikk som er vanlig ved design av folkemordmaskiner. For islam, den deler menneskeheta inn i to, det er muslimer og så er det alle de andre, oss og dem.”

“Islam har bare én problemløsningsmetodikk, og det er vold.”

“Faktum er at hvis all åndskrafta di blir satt inn på å følge en ond drapsmanual, da – da – risikerer du å bli like moralsk bederva som islams oppfinner. Vold, det er varemerket til islam. Det preger Koranen og det preger islams historie. Det vil også prege og ødelegge Norge dersom vi lar det skje.”

3. Muslimer dehumaniseres.

“Koranen sanksjonerer seksualpredatoratferd og Koranen befaler sine følgere å være morderzombier.”

“Det er ingen land som blir berika av et livssyn som oppmuntrer til morderzombie – og seksualpredatoratferd.”

“Og årsaken, det er at Profeten Mohamed var en morderzombie. Profeten Mohamed var en seksualpredator.”

“Muslimer dreper hverandre som fluer, og det er Muhameds skyld.”

“Blant annet så har muslimene rett til å drepe sine egne barn. Det er 18:74 som hjemler det.”

Å påstå at muslimer har “rett til” å drepe sine egne barn, er både en forvrenging av fakta (det aktuelle Koran-verset sier ikke noe slikt) og demoniserende. Det vises her til EMDs dom (sak E.S V. Austria (application no. 38450/12) som nettopp baseres på at ytringene er krenkende fordi de er egnet til å røre opp fordommer mot en gruppe, ut over det som må anses for å være lovlige grenser for en objektiv debatt om religion.

4. Muslimer er ikke en del av Norge

“Derfor så passer ikke islam inn her. Det er derfor islam ødelegger samfunnet vårt.”

”For å ha færrest mulig destruktive elementer i Norge, så må vi iverksette tiltak.”

Gjentakelsene av den straffbare adferden tilsier en strengere reaksjon denne gangen enn det et enkeltstående tilfelle ville tilsi.

Thorsen har allerede blitt dømt for straffbare hatefulle ytringer i en dom i Oslo tingrett av 06.11.2019 i sak 19-014462MED-OTIR/05 for betegnelsen av muslimer som “morderzombier” og “seksualpredatorater”. Gjentakelsene av den straffbare adferden tilsier en strengere reaksjon denne gangen enn det et enkeltstående tilfelle ville tilsi.

Vi ønsker at SIAN straffes for brudd på straffeloven § 185. ARS er kjent med straffeansvaret for falske anmeldelser.

 

Med vennlig hilsen,

Rune Berglund Steen, daglig leder

Ervin Kohn, 2. nestleder

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.