13 Oct 2021 | 

Bevar dagens ordning

En omlegging av støtten til nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet vil få store konsekvenser for antirasistisk arbeid.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

I forslaget til statsbudsjett for 2022 foreslår den avtroppende regjeringen å endre ordningen for tilskudd til nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet. Det som tidligere har vært en ordning med faste midler til et gitt antall organisasjoner, er nå foreslått endret til en søkbar ordning. Videre er det foreslått at ingen av ordningene navngis i budsjettet, og at tilskudd innvilges for to eller fire år.  

– Det norske samfunnet har akkurat konkludert med at oppgjøret etter 22.juli aldri fant sted. Det er godt og vel et år siden BLM, og bare det siste året har det kommet flere personlige beretninger, og to rapporter om strukturell rasisme i Norge. Så velger den avtroppende regjering å foreslå en endring på statsbudsjettet som i verste fall vil ta livsgrunnlaget fra de organisasjonene som arbeider med å forhindre rasistiske og høyreekstreme holdninger. Dette er en foruroligende og kritikkverdig utvikling, sier fungerende daglig leder ved Antirasistisk Senter, Linda Tinuke Strandmyr.  

Hun er også kritisk til forslaget om å anonymisere søkerorganisasjonene:  

– Anonymiserer man søkerorganisasjonene, undergraver man myndighetenes (helt nødvendige) satsning på og prioritering av antirasistisk arbeid. 

For Antirasistisk Senter, og flere andre organisasjoner som hittil har fått støtte over denne ordningen, vil de foreslåtte endringene få flere svært negative konsekvenser. Først og fremst vil en omlegging av ordningen svekke kontinuiteten og stabiliteten til organisasjonene, da mindre forutsigbarhet i forhold til midler vil vanskeliggjøre langsiktig strategisk arbeid på feltet. Videre vil det kunne svekke ansatte i organisasjonene som rammes sine rettigheter som arbeidstakere, da kortere og mindre forutsigbare tilskuddsperioder vil føre til utstrakt bruk av midlertidige arbeidskontrakter.  

– Å få byttet ut øremerket driftstilskudd med prosjektmidler, vil ta fra oss den faglige kontinuiteten og forutsigbarheten vi trenger for å gjøre en reell innsats mot rasisme i det norske samfunnet. Det vil også skape svært usikre arbeidsforhold for de som jobber med disse problemstillingene, sier Strandmyr.  

I endringsforslaget argumenteres det med at flere organisasjoner på integreringsfeltet skal kunne søke om tilskudd. Likevel er potten økt med tre millioner kroner, en sum som på ingen måte er nok til at flere organisasjoner har en reell mulighet til å motta støtte. 

–  Antirasistisk Senter mener at ordningen bør bevares og potten økes, slik at flere kan få tilskudd over dagens ordning, sier Strandmyr.  

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.