14 Nov 2017 |  - Ekstern skribent

14 Nov 2017 | 

Returnerte afghanere mer utsatt for risiko

Hvorfor har Landinfo utelatt å nevne at returnerte afghanere i større grad er utsatt for risiko og voldelig konflikt?

Victoria Sirnes

Ekstern Skribent

Victoria Sirnes

Ekstern Skribent

I følge rapporten The Forced Return of Afghan Refugees and Implications for Stability fra United States Institute of Peace (USIP) er returnerte afghanere i større grad utsatt for risiko og voldelig konflikt. Mangel på informasjon og sosialt nettverk på stedene de blir returnert til gjør dem svært sårbare, og de har en større risiko for å rekrutteres til Taliban eller IS, enten det er med tvang eller “frivillig”. Returnerte afghanere har også en større risiko for å havne i fattigdom, og sikkerhetssituasjonen deres er mer utfordrende. Ofte oppstår det voldelige konflikter mellom returnerte og sivilbefolkningen knyttet til landsspørsmål.

Denne informasjonen eksisterer ikke i Landinfos notater om situasjonen i landet, men i deres temanotat Afghanistan: Nettverk, bruker de kilden ovenfor. Så i kildematerialet deres har de brukt en kilde som peker på at de returnerte har en større risiko for å bli utsatt for vold, og at det har en større risiko for radikaliseringsprosesser, men utelater å nevne det eksplisitt.

Dersom Landinfo sine rapporter er grunnlaget for UDIs beslutninger, og Landinfo ikke nevner at gruppen vi returnerer møter en større risiko enn andre i sivilbefolkningen, burde dette være enda et sterk argument for at utsendingene stanses umiddelbart.

Dette er svært bekymringsfullt. Dersom Landinfo sine rapporter er grunnlaget for UDIs beslutninger, og Landinfo ikke nevner at gruppen vi returnerer møter en større risiko enn  andre i sivilbefolkningen, burde dette være enda et sterk argument for at utsendingene stanses umiddelbart. Jeg har nå lest og sammenfattet tre av Landinfos siste rapporter, og denne informasjonen nevnes ikke. Dermed kan det være interessant å spørre om Landinfo ikke leser kildene sine ordentlig, eller om  de bevist har utelatt disse opplysningene.

Samtidig viser også Landinfos egne notater at sikkerhetssituasjonen i Kabul stadig forverres og at dette er provinsen med flest sivile tap. Dermed er det vanskelig å forstå at UDI på bakgrunn av landrapportene tolker det som at Kabul er trygt. Det hadde vært interessant å be nøyaktig kildehenvisning for bakgrunnen for at UDI konkluderer med at Kabul er trygt for internflukt. Det finnes ikke kilder som viser at Kabul er tryggere enn andre provinser.

6 hovedpunkter fra Landinfos notater om Afghanistan :

  • Blant landets provinser, har Kabul det høyeste antallet sivile drepte og skadde
  • Opprørerne bruker stadig kraftigere bomber og våpen, i tillegg til flere angripere, derfor er det i økende grad sivile afghanere som blir
  • Angrepsfrekvensen i Kabul by er uregelmessig og uforutsigbar.
  • Det har i Kabul provins vært en signifikant økning på 26 prosent i antall sivile ofre (drepte og skadde) i første halvår 2017.
  • Ulike opprørsgrupper i Afghanistan har som målsetning å aksjonere i Kabul by, for å tiltrekke seg oppmerksomhet og for å demonstrere kapasitet og relevans.
  • Landinfo er ikke kjent med at det finnes et hjelpeapparat eller afghanske humanitære hjelpeorganisasjoner som kan bistå ved reetablering i Afghanistan.

3 hovedpunkter fra Landinfos kilde The Forced Return of Afghan Refugees and Implications for Stability fra United States Institute of Peace (USIP):

  • Returnees are exposed to higher risks of violent conflict. Lack of information and social connections in the places to which they return add to their vulnerability.
  • (…) competing violent extremist groups, such as the Islamic State, may be more attractive for returnees because of the higher financial incentives they provide.
  • Recent research on displaced women in urban areas found that they commonly experience significant psychosocial trauma, gender-based violence among returnee families

Afghanistan er ikke trygt! La oktoberbarna bli, stopp returene til Afghanistan!

 

Victoria Sirnes er medlem av Rødt Oslo Solidaritet og Flyktninglag. 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.