6 Apr 2017 |  - Ekstern skribent

6 Apr 2017 | 

Skaden er gjort, men hva skjer nå?

Nå som aldestestene endelig ikke brukes lenger, hva skal skje med alle som har vært offer for dem?

Usman Khan

Ekstern Skribent

Usman Khan

Ekstern Skribent

Tenk å komme til et fremmed land. Du har hele tiden tenkt at du er et barn, at du er under 18 år, helt til noen maskiner og en fremmed mann konkluderer med at du egentlig er en voksen. Dette er en realitet for enslige mindreårige som søker om beskyttelse i Norge.

De siste årene har flere tusen enslige mindreårige blitt sendt til medisinske aldersundersøkelser som ledd i å avklare deres identitet. Bare i 2015 ble over 1300 enslige mindreårige alderstestet ifølge UDI. Dette kostet det norske samfunnet over 13 millioner kroner.

Aldersundersøkelser skal gjøres ved tvil om alder etter utlendingslovens §88, men helt siden 2015 har utlendingsforvaltningen krevd at nærmest alle barn som kom til Norge måtte gjennom slike undersøkelser. Disse undersøkelsene har de siste årene blitt gjort ved at Unliabs har tatt håndrødtgen, Universitetet i Oslo har undersøkt tennene og BarnseSak AS har deretter konkludert med alder.

Tusenvis har fått en alder på grunnlag av metoder med feilmargin som ikke holder mål.

Denne metoden for aldertesting har i midlertid vært gjenstad for hard kritikk og er av en rekke medisinske fagorganer blitt erklært ubrukelig og uegnet for aldersfastsetting. Allerede i 2010 frarådet Barnelegeforeningen norske leger å medvirke til slike aldersundersøkelser. Noas og Redd Barna skrev rapporten “Over eller under 18?”, og fant flere kritikkverdige forhold ved aldersfastsettingen, blant annet at UDI ikke gjorde en helhetsvurdering som de var ment å gjøre etter deres egen praksisnotat fra 2012. Uttalelser fra de som kjenner barna og psykososiale vurderinger har altså måttet vike for de medisinske aldersundersøkelene, som UDI beskrev som “tungtveiende”.

I slutten av 2016 ble til slutt Dr. Grøgaard ved BarneSak AS meldt inn til Etisk råd for leger, for å ha trådt i strid med de etiske reglene ved å ha bidratt i aldersfastsettingen. Grøgaard ble erklært som uegnet og trakk seg etter flere år som oppdragstaker for UDI. Kort tid senere overtok Folkehelseinstituttet fagansvaret for de medisinske aldersundersøkelene, men det varte heller ikke lenge. Folkehelseinstituttet mente nemlig at de medisinske aldersundersøkelsene var for usikre til at de kunne ta det ansvaret. Til slutt ville heller ikke Oslo universitetssykehus medvirke til disse undersøkelsene, deres rettsmedisinere mente at metodene som var blitt brukt i alle år har feilmargin på opp til seks år.

UDI har altså hatt en helt uforsvarlig aldersfastsetting, som også har vært i strid med deres egne praksisnotater. Når man leser at barnas representant mener at asylsøkeren er mindreårig, omsorgssenter eller mottak mener at asylsøkeren er mindreårig, Politiets utlendingsenhet mener at barnet er mindreårig, og til og med intervjuer fra UDI mener at asylsøkeren er mindreårig- at UDI likevel velger å vektlegge konklusjonen fra BarneSak AS – da kan man ikke kalle dette for en helhetsvurdering! Og når man attpåtil våger å begrunne aldersfastsetting med at det er basert på vitenskapen – vel da er man langt ut på vidda!

 

“BarneSak ved Dr. med. Jens Grøgaard, spesialist i barnesykdommer, gjennomførte en aldersundersøkelse av deg. Rapporten fra undersøkelsen konkluderer med at du er ca. 19 år gammel. Det kan ikke utelukkes at du er yngre enn 18 år, men det er lite sannsynlig. Det utelukkes at du er yngre enn 16 år. Oppgitt alder på 15 år og sju måneder utelukkes.”

 

Mye har skjedd den siste tiden, men det har likevel tatt for lang tid. Fra kritikken begynte å komme for flere år siden og frem til i dag, har altså flere tusen barn vært gjennom disse usikre aldersundersøkelsene. Tusenvis har dermed fått en alder på grunnlag av metoder med feilmargin som ikke holder mål. På bakgrunn av disse undersøkelsene har man fratatt barn muligheten til å være barn, man har fratatt dem nødvendig omsorg og helt essensielle rettigheter som påvirker resultatet på asylsøknaden. Dette har forverret deres psykiske helse og bidratt til en økning på antall selvmordsforsøk i norske mottak. Flere som er gjort såkalte “overårige” er returnert til hjemlandet, stikk i strid med Norges folkerettslige forpliktelser hvis de egentlig er mindreårige. I tillegg har hundrevis av barna flyktet videre i Europa.

Senest i dag skriver NRK om mindreårige som bor på gata i Paris. De er fullstendig utsatt for kulde og flere former for utnyttelse. Flere forteller at de er vitne til vold, alkohol og hasjmisbruk. Andre er vitne til prostitusjon i gatene, og de er redde. Barna er spesielt utsatt for menneskehandel. Dette er barn som har bodd i Norge, som vi kunne beskytte, men istedenfor valgte Norge å avvise dem. Den norske asylpolitikken er direkte barnefiendtlig og tar ikke hensyn til barnets beste. Asylinstituttet bærer utelukkende preg av innvandringsregulerende hensyn, og den manglende viljen til å forkaste disse medisinske aldersundersøkelsene er et av bevisene på dette.

Dette er barn som har bodd i Norge, som vi kunne beskytte, men istedenfor valgte Norge å avvise dem.

Barn under 16 år er vernet fra å få begrensede midlertidige tillatelser som innebærer retur ved fylte 18 år. Derfor har regjeringen interesse av å oppjustere alder på disse barna. Barn mellom 16 og 18 år kunne fått ordinær midlertidig oppholdsilltaltene på grunn av rimelighetsvilkåret. Derfor ble dette vilkåret fjernet, slik at de nå skal kunne henvises til internflukt ved fylte 18 år. Barn har generelt mer rettigheter enn voksne, og derfor valgte man å drøye så lenge som mulig med denne praksisen, slik at flest mulig kunne erklæres “overårige”.

Nå som disse testene endelig ikke brukes lenger, og det er svart på hvitt at disse er uegnet og ubrukelige for alderstesting, hva skjer nå? Hvor er blitt av rettsikkerheten til alle som har blitt oppjustert i alder på bakgrunn av disse testene? Hvem skal ta ansvar for ovegrepene som disse testene har medført for de som er feilvurdert og sendt ut? Når skal myndighetene ta ansvar og vurdere på nytt sakene til alle de som har vært offer for disse testene? Hva skjer med alle de som sitter på norske mottak med et vedtak om alder på over 18 år? Får de sakene sine behandlet på nytt? Jeg lurer virkelig på hva som skal skje nå? Det er vel ikke sånn at skaden er gjort, at ingen skal stilles til ansvar?

Jeg krever et svar fra regjeringen!

 

Foto: Stig B. Hansen/Aftenposten.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.