21 Mar 2024 | 

FNs ekspertgruppe kritiserer forholdene for norsk-afrikanere

Antirasistisk Senter er glade for at norsk-afrikanere blir hørt, nå forventer vi handling fra norske myndigheter.

Hatem Ben Mansour

Redaktør

Hatem Ben Mansour

Redaktør

Antirasistisk Senter er glad vårt arbeid med å løfte frem de mange stemmene fra norsk-afrikanerne som møtte opp på de åpne møtene Antirasistisk Senter organiserte i Bergen, Kristiansand og Trondheim da FNs ekspertgruppe besøkte Norge i desember 2023, har gitt resultater.

Antirasistisk Senter vet hvor avgjørende det er for alle dem som møtte opp, og hadde individuelle samtaler med ekspertgruppen, at de får annerkjennelse for den uretten de opplever i møte med skole, barnevern og i arbeidslivet.

Ekspertgruppen er del av et større arbeid Antirasistisk Senter er involvert i knyttet til FNs tiår for mennesker med opphav fra Afrika 2014-2024, som inkluderer regionale møter mellom FN-organer og sivilt samfunn og konferanser med FNs forum for mennesker med afrikansk opprinnelse.

Vitnesbyrdene på de åpne møtene bar tydelig preg at dette var informasjon om opplevelser og strukturer det ikke har vært anledning til å dele og bli møtt med forståelse for hos mottakeren. Deltakerne på møtene var fra 18 til over 80 år med ulike erfaringer som flyktninger, familie- eller arbeidsinnvandrere, adopterte og norskfødte. Med familiebakgrunn spredd fra det afrikanske kontinent, karibiske øyer, latin-amerika og USA. Flere av deltakerne pekte på at de med sin landbakgrunn ikke vil gjenfinnes i noen statistikk som kan knytte dem til en afrikansk identitet.

Uttalelsen fra FNs ekspertgruppe må tas på alvor når de de slår fast at norsk-afrikanere diskrimineres på nær sagt alle samfunnsområder.

Antirasistisk Senter vet hvor avgjørende det er for alle dem som møtte opp, og hadde individuelle samtaler med ekspertgruppen, at de får annerkjennelse for den uretten de opplever i møte med skole, barnevern og i arbeidslivet.

Uttalelsen fra FNs ekspertgruppe må tas på alvor når de de slår fast at norsk-afrikanere diskrimineres på nær sagt alle samfunnsområder. På møtene hos Antirasistisk Senter, og i de andre byene som ble besøkt, kom det frem strukturell diskriminering, grove og dypt skjellsettende enkelteksempler på rasisme og diskriminering som man kan se tydeliggjort i FN-uttalelsen.

Antirasistisk Senter fremhever også at FN-gruppen etterlyser statistikk på mennesker med afrikansk opprinnelse i Norge. Denne kunnskapsmangelen gjør det svært vanskelig å dokumentere strukturell rasisme.

FNs ekspertgruppe gir i uttalelsen hele 40 anbefalinger til Norge for forbedring av forholdene for norsk-afrikanere

FN påpeker også at kunnskapsmangelen kan henge sammen med at rase ikke er inkludert som diskrimineringsgrunnlag i lovverket da det «er et gap som bidrar til underutvikling av den offentlige samtalen om «racial justice» og at utfordringene til mennesker med afrikansk opprinnelse er uklare.». Dette er en kritikk Antirasistisk Senter har fremmet ovenfor norske myndigheter i en årrekke, og som også kommer frem i tidligere anbefalinger fra FNs rasediskrimineringskomitee (CERD).

Ikke minst støtter vi betraktningen om at mennesker med afrikansk opprinnelse aldri kan bli integrert i Norge som gruppe når norsk-afrikanere konsekvent omtales med utgangspunkt i innvandringsbakgrunn, til tross for at det er et større antall som er født og oppvokst i Norge med mer enn 50 års innvandring. Dette var et syn det var bred enighet om i møtene.

FNs ekspertgruppe gir i uttalelsen hele 40 anbefalinger til Norge for forbedring av forholdene for norsk-afrikanere, og Antirasistisk Senter vil trekke frem områdene skole, barnevern, arbeidsliv, representasjon, politi og diskrimineringsvern som var temaer som ble tatt opp på de åpne møtene. Andre områder det gis anbefaling om er hatkriminalitet, tolketjenester, støtte til norsk-afrikanske organisasjoner, immigrasjon og helsetjenester.

FNs kritikk for manglende representasjon gjelder også media, der norsk-afrikanere er lite positivt representert, selv i saker som først og fremst angår dem.

FN-uttalelsen er tydelig på at norsk-afrikanere er underrepresentert på alle samfunnsområde på beslutningsnivå, i høyere stillinger og generelt har lavere jobbsikkerhet enn innvandrerbefolkningen generelt. Det anbefales flere tiltak for økt rekruttering og forfremmelse av norsk-afrikanere og positiv diskriminering i nasjonal og lokal politikk gjennom internship, mentorordninger o.l.

FNs kritikk for manglende representasjon gjelder også media, der norsk-afrikanere er lite positivt representert, selv i saker som først og fremst angår dem.

Beskrivelsene av norske skoler i uttalelsen er alarmerende, og viser til blant annet rasistisk innhold i undervisningen, manglende reaksjoner på rasisme og tilfeller der politiet blir tilkalt på barn som reagerer på rasisme;

“Misrepresentation of Africa and African history in Norwegian schools reinforce white supremacy. The unmonitored discretion of schools to determine content of the history of enslavement of Africans has lead to derogatory content such as that representing black children as slaves” og 

“schools calling the police upon children of African descent that respond to provocative unaddressed racist actions and not the perpetrators.”

Disse funnene er på linje med, men syns på enkelte punkter mer alvorlige enn funnene i en rekke rapporter om rasisme rettet mot barn og unge. De bør lede til umiddelbar handling fra Kunnskaps og undervisningsdepartementet og lokale skolemyndigheter som bør følge opp anbefalingene om:

  • Opplæring og trening i kultursensitivitet til alle lærere, pensum- og innholdsutvikler og skolebyråkrater.
  • Pensum-modul om afrikanere, afrikansk historie og afrikanske bidrag til global utvikling.
  • Rutiner og opplæring til lærere og administratorer for å dokumentere, rapportere og håndtere alle klager på rasisme, rasistisk og diskriminerende språkbruk og oppførsel på skole og skoletilknyttede aktiviteter inkludert idrett.

Der gis også sterk kritikk til Barnevernet i uttalelsen, med bekymringer rundt omsorgsovertakelser og plassering uten hensyn til kultur eller religion, og trekker frem at flere har opplevd at Barnevernet bringes inn i forbindelse med at foreldre tar opp rasisme med skolen. Uttalelsen inneholder en rekke anbefalinger knyttet til gjennomgang av Barnevernets praksis med omsorgsovertakelse av barn med afrikansk opprinnelse og opplæring i kulturforståelse for ansatte. Dette er i tråd med tidligere kritikk og bør tas på høyeste alvor.

FN-delegasjonen er i uttalelsen kritisk til Diskrimineringsnemnda i tråd med hva Antirasistisk Senter, Juristforbundet og OMOD har fremmet tidligere og det gis fire anbefalinger til Diskrimineringsnemnda, som vi støtter:

  • Lovendring for å utvide nemndas mandat til å tilkjenne oppreisning også utenfor arbeidslivsområdet.
  • Økte ressurser for å ta unna økt sakstilfang
  • Innføre mekling i Diskrimineringsnemnda
  • Økt informasjonsvirksomhet

Antirasistisk Senter mener det er viktig at ekspertgruppens innspill tas med i arbeidet med evaluering av Diskrimineringsnemnda.

Det samme gjelder kritikk til politiets arbeid, etnisk profilering og diskriminering som bør tas med i det videre arbeidet med Maktmiddelsutredningen og anbefalinger etter pilotordningen med kvitteringsordning i Oslo. Ekspertgruppen anbefaler bruk av kroppskamera, trening og opplæring av politiet, økt grad av etterforskning og straff ved diskriminerende, rasistiske og voldsepisoder og økte ressurser til etterforskning dette.

Uttalelsen fra FN ekspertguppe etter deres besøk i Norge i desember bør føre til handling nasjonalt på en rekke områder.

Antirasistisk Senter vil i år fortsette å jobbe opp mot FN sammen med en rekke organisasjoner internasjonalt for et andre tiår FN for mennesker med afrikansk opprinnelse for å sette lys på den særlige form for rasisme, diskriminering og undertrykkelse gruppen møter globalt. Det er sterke signaler om at det vil gå gjennom og forventer at et nytt tiår gis oppmerksomhet i Norge.

Uttalelsen fra FN ekspertguppe etter deres besøk i Norge i desember bør føre til handling nasjonalt på en rekke områder. Selv om vi har trukket ut rundt ti av de 40 anbefalingene vi ser på som viktige her mener vi helheten av uttalelsen gir et dystert bilde av situasjonen for norsk-afrikanere og krever ytterligere undersøkelser fra norske myndigheter.

Les hele uttalelsen fra FNs ekspertgruppe her.

 

 

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.