18 Jan 2016 | 

Massedeportasjoner i strid med folkeretten

Retten til å søke asyl er fastlagt i internasjonale konvensjoner, og i Norges grunnlov. Likevel tyder mye på at regjeringen er villige til å sette disse lovene til side for å begrense antall flyktninger og asylsøkere i Norge. Antirasistisk Senter er bekymret for hvordan flyktningene som returneres til Russland vil bli behandlet, og oppfordrer regjeringen til å stanse deportasjonene.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

I helgen ble flere titalls asylsøkere som er ankommet Norge via grensen til Russland vekket på natten av politiet og fraktet fra asylmottak over hele landet til den nyopprettede utlendingsinternatet Vestleiren i Sør-Varanger i Finnmark. I følge informasjonen Antirasistisk Senter har fått befinner det seg nå i overkant av 80 flyktninger der, i påvente av deportasjon til Russland. Blant dem finnes både familier, syke og nyopererte og en gravid kvinne. Flyktningene er av ulike nasjonaliteter, flere av dem fra Syria og Afghanistan.

Retten til å søke asyl er fastlagt i internasjonale konvensjoner, men også i Norges lover, deriblant Grunnloven. De fleste flyktningene som befinner seg i Vestleiren er ikke blitt intervjuet av Utlendingsdirektoratet (UDI), og asylsøknadene deres er i henhold til regjeringens instruks således ikke realitetsbehandlet av norske utlendingsmyndigheter. Grunnen til dette er at søkerne allerede har eller har hatt opphold i et trygt tredjeland, i dette tilfellet Russland. I forrige uke sendte Amnesty, Norsk organisasjon for asylsøkere og Den norske Helsingforskomité et brev til FNs høykommissær hvor de hevder at instruksen og den nye norske praksisen ikke er i tråd med Norges internasjonale forpliktelser og at Norge risikerer å bryte med folkeretten dersom deportasjonene gjennomføres, noe FN siden bekreftet.

Flyktningene frykter behandlingen de vil få dersom de returneres til Russland, og har innledet sultestreik. Mye tyder på at frykten er reell; Svært få innvilges asyl i Russland, og landet er allerede dømt flere ganger i den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen for ulovlige deportasjoner av flyktninger til f.eks. Syria.

Antirasistisk Senter deler bekymringen for disse flyktningene og oppfordrer regjeringen til å stanse deportasjonene.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.