7 Feb 2019 | 

Norge må vente på FNs vurdering

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Norske myndigheters sak mot den samiske reineieren Jovsset Ánte Sara har vakt sterke reaksjoner, ikke minst på samisk hold, og mange har krevd at den planlagte slakten av store deler av reinflokken må stanses. Jovsset Ánte Sara frykter at han, med det lave antallet rein som fortsatt vil være i live etter en eventuell slakting, vil ha for få til å videreføre den næringen slekten hans har drevet med i generasjoner.

Sametinget har reagert tydelig, med et krav om stans i slaktingen i påvente av vurderingen i FNs menneskerettighetskomité. Det har også Norske Samers Riksforbund (NSR). Senest har Den norske helsingforskomité sendt et åpent brev til statsminister Erna Solberg hvor de slutter seg til denne sterke oppfordringen, blant annet med henvisning til behovet for respekt for FNs menneskerettighetssystem. Det kreves også at Sara ikke ilegges bøter i ventetiden. Vi ønsker likeledes å slutte oss til denne oppfordringen.

Vi opplever at dette er en sak som er egnet til å svekke norske myndigheters tillit i store deler av den samiske befolkningen.

I tillegg til hensynet til Jovsset Ánte Sara, ønsker vi å vise til de sterke reaksjonene fra landets samiske urbefolkning. Vi opplever at dette er en sak som er egnet til å svekke norske myndigheters tillit i store deler av den samiske befolkningen. Vi vil derfor henstille til at norske myndigheter går varsomt fram i denne saken, i full bevissthet om den svært problematiske historien knyttet til norsk myndighetsutøvelse overfor urbefolkningen.

Hvis det er slik at FNs menneskerettighetskomité vil finne til hans fordel etter at halve reinflokken er slaktet eller etter at han er gitt omfattende bøter, vil det bli stående som enda et eksempel på et maktovergrep fra norske myndigheters side. Vi har enhver mulighet i denne saken til å ligge i forkant, og ikke risikere å gjenta tidligere tiders feil. Den muligheten må norske myndigheter hegne om.

At Jovsset Ánte Sara vant i både tingretten og lagmannsretten, tilkjennegir at Norge i beste fall beveger seg på kanten av hva som er både rettslig og etisk akseptabelt. At han tapte i Høyesterett, endrer ikke dette. Tvert om risikerer man, hvis FNs menneskerettighetskomité finner til hans fordel, at tre av fire instanser/organer som har behandlet saken, vil ha funnet til hans fordel. Da vil det være svært alvorlig hvis norske myndigheter likevel har tvunget gjennom slaktingen.

Vi vil derfor henstille til at norske myndigheter går varsomt fram i denne saken, i full bevissthet om den svært problematiske historien knyttet til norsk myndighetsutøvelse overfor urbefolkningen.

Det bør heller ikke framstå slik at menneskerettighetene, og FN-systemet som er etablert for å ivareta dem, er noe vi respekterer primært når systemet støtter den norske statens vilje. Tvert om vil det tjene norske myndigheter til ære at man respekterer FN-prosessene, og lytter til FNs vurdering når denne kommer.

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.