23 Oct 2018 | 

Pågående prosjekt: Kartlegging av sjikane og trusler

Det er et alvorlig demokratisk problem når personer kvier seg for å delta i offentlig debatt på grunn av sjikane eller trusler.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

De siste årene har det vært økende fokus på forekomstene av sjikane og trusler mot samfunnsdebattanter, blant annet med flerkulturell bakgrunn, herunder forhold som kan være av en straffbar karakter. I Antirasistisk Senters kontakt med den aktuelle gruppen framstår det som åpenbart at dette per i dag er et utbredt problem, og vi har i det siste bistått flere personer med anmeldelse av trusler og trakassering av særlig alvorlig karakter. Fra disse erfaringene vet vi at det varierer sterkt hvilken oppfølging slike anmeldelser får.

Vårt utgangspunkt er at det er et alvorlig demokratisk problem når personer kvier seg for å delta i offentlig debatt på grunn av sjikane eller trusler, eller når det å delta i offentlig debatt påfører meningsytrerne betydelige personlige påkjenninger.

Antirasistisk Senter vil derfor kartlegge forekomster av sjikane og/eller trusler rettet mot et utvalg respondenter, forekomster av sjikane og/eller trusler rettet mot andre meningsytrere som påvirker respondentenes syn på deltagelse i offentlig debatt, erfaringer med å anmelde mulige straffbare ytringer til politiet, og respondentenes innspill til tiltak som kan bidra positivt til at respondentene vil videreføre, eller gjenoppta, sin deltagelse i offentlig debatt.

Fra disse erfaringene vet vi at det varierer sterkt hvilken oppfølging slike anmeldelser får.

Hovedkomponenten av undersøkelsen er en erfaringsinnsamling fra omkring 50 meningsbærere, både personer med høy og moderat offentlig profil. I denne kartleggingen har vi fokus på sjikane og trusler mot meningsytrere med etnisk og religiøs minoritetsbakgrunn, men det kan også være aktuelt å inkludere et utvalg meningsbærere med majoritetsbakgrunn som deltar i den offentlige debatten om innvandring og inkludering.

Resultatene skal samles i en rapport hvor det gis stor plass til respondentenes opplevelser, deres vurderinger av situasjonen som meningsbærer og deres ønsker om tiltak. Rapporten skal brukes som utgangspunkt for en dialog med etablerte medier om hvordan de best kan ivareta samfunnsdebattanter med en utsatt posisjon, og som utgangspunkt for en dialog med politiet om oppfølging av saker av en potensielt straffbar karakter. Det skal også utarbeides en kortfattet veileder med råd til samfunnsdebattanter som opplever sjikane og trusler.

Ved prosjektets avslutning skal det gjennomføres en større konferanse med sikte på å skape oppmerksomhet omkring de dokumenterte erfaringene, og en debatt omkring hva som kan gjøres for å bedre situasjonen for utsatte meningsbærere. Arbeidet planlegges å være sluttført i løpet av første halvdel av 2019.

Kartleggingen er støttet av Fritt Ord.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.