21 Sep 2017 | 

Regjeringen utfordres av organisasjonslivet

Slik klimaet for menneskerettighetene har utviklet seg det siste tiåret, trengs Norge som en aktiv forkjemper for universelle rettigheter.

Mari Linløkken

Fungerende (og tidligere) nestleder ved Antirasistisk Senter, og en av de opprinnelige stifterne av Senteret.

Skribent

Mari Linløkken

Fungerende (og tidligere) nestleder ved Antirasistisk Senter, og en av de opprinnelige stifterne av Senteret.

Skribent

Menneskerettighetene og det sivile samfunn som forsvarer dem er under sterkt press mange steder, og også i Norge er det tatt til orde for å revurdere oppslutningen om internasjonale konvensjoner.

NGO-forum for menneskerettigheter, bestående av 19 norske organisasjoner, har oppfordret Solbergregjeringen 2.0 til å løfte fram menneskerettighetene på viktige politikkområder, spille på lag med andre stater som ønsker å styrke menneskerettighetene og ikke være tause selv om andre interesser står på spill.

 

Forumet har sendt brev til regjeringssjefen, med følgende anbefalinger:

– Regjeringens arbeid må gjennomsyres av respekt for menneskers individuelle rettigheter slik de er nedfelt i Grunnloven, menneskerettighetsloven og i folkeretten. Den må bidra til «å snakke menneskerettighetene opp» både på hjemmebane og internasjonalt;

– Prioriter menneskerettigheter høyt i internasjonale forhandlinger og samarbeid. Sett av ekstra ressurser til dette arbeidet i forvaltningen;

– Øk bistanden til menneskerettsforkjempere og sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider for å beskytte menneskerettighetene. Mange steder er arbeidsbetingelsene for slike aktører blitt vanskeligere de siste årene. I en slik situasjon, må Norge være blant de landene som trapper opp heller enn å redusere støtten og har fleksible ordninger;

– Arbeid aktivt for at sårbare grupper, slik som etniske, religiøse og seksuelle minoriteter og mennesker med funksjonsnedsettelser, får sine rettigheter oppfylt;

– Styrk arbeidet med næringsliv og menneskerettigheter gjennom implementering av Norges handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter. Regjeringen må arbeide for rettslig bindende forpliktelser for næringslivets ansvar for å respektere menneskerettighetene;

– Ratifiser tilleggsprotokollene om individklageordninger til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne;

– Løs menneskerettighetsproblemer som Norge har blitt kritisert for over lang tid fra Europarådet, FN og viktige institusjoner i Norge, som for mye bruk av isolasjon under arrestasjon, varetekt og soning, for mye bruk av tvang i psykiatrien og for dårlig oppfølging av psykisk syke i fengsel;

– Ha retorikk og effektiv politikk for å integrere innvandrere og flyktninger som har opphold i Norge. En viktig del av dette er å gi språk- og samfunnsopplæring på et tidlig tidspunkt og mulighet og bistand til å komme i arbeid så fort som mulig.

 

Her kan du lese hele brevet til regjeringen Solberg 2.0.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.