24 Feb 2015 | 

Solidaritetsring for muslimer

La oss slå en ring rundt en moske og vise solidaritet med muslimer, og vise vår motstand mot enhver som skulle ønske å skade dem. Sammen kan vi skape et bedre samfunn, et samfunn hvor vi alle lever i fred og harmoni.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Kom til solidaritetsring rundt moskeen i Motzfeldts gate 10 lørdag 28. 16.30!

Vi er en gruppe medmennesker som på grunn av den økte frykten og polariseringen i samfunnet vil markere at vi ikke ser på muslimene som en trussel, men en berikelse for det norske samfunnet.

Vi er glade for at muslimene er en del av vårt samfunn og vi opplever at de er en utsatt minoritet i det norske samfunnet. Dette vil vi markere ved å slå ringt rundt moskeen i Motzfeldts gate 10 lørdag den 28. februar kl. 16.30, dette er vår måte å takke for Fredens ring rundt synagogen 21. feb.

Vi ønsker ikke at alle muslimer skal holdes ansvarlig for det enkeltpersoner gjør i Islams navn. Muslimer som helhet har ingen kollektiv skyld for grusomme handlinger gjort i Allahs navn. Kristne har heller ingen kollektiv skyld for terroristens handlinger 22. juli 2011.
Vi vil også markere at de fleste nordmenn ikke er muslimhatere men derimot ønsker vi å leve sammen i fred og fordragelighet. Vi ser at når enkeltstående muslimer utfører voldshandlinger mot andre blir det sett på som terrorisme, men når lignende voldshandlinger utføres mot muslimer regnes det ikke som terrorisme. Medias og politikernes tilnærming av situasjonen er ofte urettferdig og bidrar til å spre mer frykt og fordommer.

Derfor vil vi som engasjerte medmennesker markere vår solidaritet og omtanke for våre muslimvenner. Vi mener at det ikke er tro og religion som skal definere et menneske, men hva du gjør og hva du står for.
Som ‘etniske nordmenn’ finner vi oss ikke i at alt hatet som spres i vårt navn! I denne tiden av frykt og polarisering føler vi at det er viktigere enn noensinne å stå sammen og vise solidaritet. Vi tror på og vil markere menneskers vilje til å leve sammen i fred og i rspekt for hverandre uavhengig av religion, etnisitet og tilhørighet.

Vi ønsker å stå skulder til skulder med våre muslimske medborgere for å vise avsky mot økende muslimhat og fremmedfrykt i samfunnet. Blant de nyeste angrepene på muslimer kan nevnes – Moskeer satt i brann i Sverige – Muslimske studenter drept i USA – 26 moskeer i Paris angrepet med brannbomber, grisehoder og granater. Også restauranter/spisesteder drevet av muslimer har blitt angrepet. – Gravid kvinne angrepet i Paris – Økende islamofobi i Vesten. I England har skoler opplevd islamofobiske holdninger blant lærere og elever.

La oss slå en ring rundt en moske og vise solidaritet med muslimer, og vise vår motstand mot enhver som skulle ønske å skade dem. Sammen kan vi skape et bedre samfunn, et samfunn hvor vi alle lever i fred og harmoni.

Vi ønsker alle medmennesker velkommen til solidaritetsringen for muslimer!

Initiativtakere: Solveig Staal, Kristian Flem, Johanna Engen, Gitte Michelle.

————————–————————–————————–

ENGLISH TRANSLATION:

Come to the solidarity ring around the mosque in Motzfeldts gate 10 Saturday the 28. 16.30!

We are a group of fellow citizens who because of the increased fear and polarization in society want to demonstrate that we do not view the muslims
as a threat, but as an enrichment to the Norwegian society.
We are happy that the muslims are a part of our society and we experience that they are a prosecuted group in society. We want to emphasise this by making a ring around
the mosque in Modzfelds gate 10, Oslo, on Saturday the 28th of february 16.30, this is our way of saying thanks for the muslim initiative
of making a ring around the Norwegian synagogue on the 21th of february.
We do not wish that all muslims should be held responsible for what individuals do in the name of Islam. Muslims as a whole have no collective
responsibility for horrible acts done in the name of Allah. Christians have no collective responsibility for the terrorist acts of 22nd of
july, 2011.
We also want to demonstrate that most Norwegians are not muslim haters but on the contrary want to live together in peace and harmony. We
see that when individual muslims do acts of violence against others it is seen as terrorism, but when similar acts of violence is done
against muslims it is not seen as terrorism. The media and the politicians apporach to this is often unfair and contributes to spreading more
fear and prejudice.
This is why we as engaged citizens want to demonstrate our solidarity and concern for our muslim friends. We mean that it is not faith
and religion that shall define a human being, but what you do and what you stand for.
As ‘ethnic Norwegians’ we do not accept all the hate that is spread in our name! In this time of fear and polarization we feel that it is more
important than ever to stand together and show solidarity. We believe in and want to demonstrate humanitys will to live together in peace and
respect for each other independently of religion, ethnicity and affiliation.
We wish to stand shoulder to shoulders with our muslim fellow brothers and sisters to show our scorn against the increasing muslim hate
and xenophobia in society. Among the newest attacks on muslims we can mention – Mosques put on fire in Sweden – Muslim students killed in
the U.S.A. – 26 mosques in Paris attacked by firebombs, pig’s heads and grenades. Also restaurants/eaterys run by muslims have been attacked. -Pregnant
woman attacked in Paris – Increasing Islamophobia in the West. In England schools have experienced islamophobic attitudes in teachers and
students.
Let us make a ring around a mosque and show solidarity with muslims, and show our resistance against anybody who should want to hurt them.
Together we can make a better world, a world where we all live in peace and harmony.
We wish all fellow men and women welcome to this solidarity ring for muslims!
Initiators: Solveig Staal, Kristian Flem, Johanna Engen, Gitte Michelle

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.