7 Aug 2017 | 

Tyr-runen som nazistisk symbol

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Antirasistisk Senter og Landsforeningen mot rasisme (LMR) har varslet at vi vil anmelde Den norske motstandsbevegelsens bruk av tyr-runen både under marsjen i Kristiansand og i andre sammenhenger. Dette er noen sentrale punkter:

1. Under straffeloven 185 er hatefulle ytringer forbudt. Første ledd lyder: “Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.”

Typiske eksempler på symboler som kan regnes som hatefulle, vil være nazi-hakekors, Hitler-hilsen og KKK-hette.

Normalt vil straffen for en hatefull ytring være en bot. Terskelen for å bli dømt er generelt høy.

2. Tyr-runen var en av runene som ble brukt – mer presist misbrukt – under det tredje riket. Den ble blant annet brukt av SS-divisjonen 32nd SS Volunteer Grenadier Division 30 Januar, av andre SS-divisjoner i kombinasjon med andre symboler, og som emblem for lederskapsskolene (Reichsführerschule) til brunskjortene. SS brukte det ofte også som gravmerker i stedet for det kristne korset.

Også i tiårene senere har denne runen vært et av symbolene som brukes mest av nynazister og «white supremacists».

Også i tiårene senere har denne runen vært et av symbolene som brukes mest av nynazister og «white supremacists», slik Anti-Defamation League skriver:

Since World War II, neo-Nazis and other white supremacists continued to use the Tyr rune in a racist context – along with the Elhaz (or Life) rune, the Tyr rune is one of the most common white supremacist appropriations of ancient runic symbols.  Its popularity in part stems from the fact that it is considered by many to be the “warrior rune.”

Etter krigen har tyr-runen blant annet blitt brukt som nynazistisk organisasjonsikon i flere land, som tatovering blant nazister og som tidligere logo for et kjent nynazistisk klesmerke (Thor Steinar). Den svenske stiftelsen Expo omtaler symbolet her.

3. Det er viktig å understreke at vi derimot aldri har påstått at tyr-runen kun er forbundet med nazisme. Det er den ikke. Tyr-runen ble stjålet fra vår norrøne kulturarv av nazistene. Resultatet er at runen per i dag brukes med ulike betydninger – noen ganger helt uskyldig, klart utenfor strafferettens område, men andre ganger som et åpenbart nasjonalsosialistisk symbol.

Tyr-runen ble stjålet fra vår norrøne kulturarv av nazistene.

Ethvert symbol får sin betydning fra sammenhengen det står i. I likhet med runene som nazistene tok i bruk, har eksempelvis solkorset røtter som går svært langt tilbake i tid, lenge før nazistene forsøkte å kreve det som sitt. Også hakekorset, som i vår kulturkrets primært vil oppfattes som et nazistisk symbol, har i flere asiatiske land en helt annen klangbunn, som et religiøst symbol innenfor hinduisme og buddhisme.

Når en selverklært nasjonalsosialistisk organisasjon som dyrker nazi-tiden har valgt runen som sitt ikon, er det imidlertid herfra symbolet henter sin betydning når denne gruppen bruker det. I denne sammenhengen blir symbolet en bærer av nasjonalsosialisme, homohat, antisemittisme og dyrking av Hitler og det tredje riket.

4. Tyr-runens opprinnelige betydning, «kamp» og «seier», gjør at den også anvendes av andre, også av antirasister. Den anvendes videre av miljøer som er opptatt av norrøn kulturarv uten noen form for tilknytning til høyreekstremisme. Vår anmeldelse er overhodet ikke ment å ramme disse miljøene, og vi ønsker på ingen måte at straffeloven skal ramme slik bruk.

Vår anmeldelse er overhodet ikke ment å ramme disse miljøene, og vi ønsker på ingen måte at straffeloven skal ramme slik bruk.

Runen som sådan får først sin nazistiske betydning når den brukes i en nazistisk kontekst. Hvis den brukes eksempelvis av en antirasist, har den faktisk motsatt betydning.

Vi vil derfor innlevere en anmeldelse for å ramme bruk av tyr-runen når den har et nasjonalsosialistisk meningsinnhold. Det er kun da den er å regne som en hatefull ytring, og kun da den kan anses som i strid med straffeloven. Når den brukes av andre aktører, utgjør den åpenbart ikke en hatefull ytring, og kan dermed ikke være annet enn helt og fullt lovlig.

5. Vi er selvsagt positive til en strategi med å ta symbolet tilbake fra nazistene. Det er imidlertid noe litt annet enn hva vi er ute etter her. Hva vi er ute etter, er å ilegge nynazister konkrete begrensninger, i tråd med våre forpliktelser under FNs rasediskrimineringskonvensjon.

Derimot bør de som ønsker å ta symbolet tilbake også se fordelene med at det nynazistiske misbruket av symbolet anmeldes. En eventuell dom mot det nynazistiske misbruket av symbolet kan bety at nynazister heretter ikke vil kunne bruke det i Norge uten å risikere reaksjoner.

6. Vi ser på flere forhold knYttet til Den norske motstandsbevegelsen som kan være straffbare enn bruk av et rasistisk symbol, og regner med å levere en bredere anmeldelse også for andre hatefulle ytringer. Den nazistiske bruken av tyr-runen vil dermed trolig bare utgjøre en del av anmeldelsen.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.