Trandum: Tilbakeholder informasjon

Mennesker som tvangsreturneres får ikke vite formålet med ”Fit for Flight”-vurderinger. –  Rettighetsbrudd, sier leder for tilsynsrådet.

Carima Tirillsdottir Heinesen

Redaktør

Carima Tirillsdottir Heinesen

Redaktør

Legetjenester A/S, som i en årrekke har levert helsetjenester til interneringsmottaket på Trandum, har flere ganger vært gjenstand for kritikk når det gjelder oppfølging og behandling av de internerte på mottaket. Tvangsmedisinering under uttransport, mangelfull vurdering av helsetilstand før uttransport, manglende øyeblikkelig hjelp, kvaliteten på tjenestene de internerte mottar, og utilstrekkelig psykisk helsetilbud er noe av det Legetjenester A/S har mottatt kritikk for. I Tilsynsrådet for Politiets utlendingsinternat sin årsmelding for 2020, mottar legetjenesten igjen kritikk, blant annet for å bevisst unnlate å opplyse pasientene om formålet med såkalte ”Fit for Flight”- vurderinger før de skal transporteres ut av landet:

”Fæhn (lege og medeier i Legetjenester A/S, Gunnar Fæhn red.anm) opplyser at han ”sier ikke at de skal ut å fly i forbindelse med legekonsultasjonen”. Han forklarte at bakgrunn for dette er at utlendingen vil tilpasse seg situasjonen dersom han/hun får vite at det er formålet med situasjonen. Tilsynsrådet stilte spørsmål ved om ikke en slik manglende orientering av formålet med konsultasjonen er å lure utlendingen. Fæhn svarte at det i og for seg er riktig. Han tilføyde at det gjøres somatiske undersøkelser ut fra objektive mål.”

Hemmelighold om formålet vil ikke være forenlig med den lojalitet en lege skal ha til sin pasient.

Dette er informasjon som ifølge årsmeldingen kom frem etter en samtale Tilsynsrådet hadde med lege Gunnar Fæhn i Legetjenester AS den 9. september 2019 gjengitt i et brev fra Tilsynsrådets til Politidirektoratet av 15. november samme år.

I årsmeldingen heter det:  “Den faktiske situasjonen er at det ikke blir klargjort for de internerte at legene i disse sammenhengene utfører oppgaver for politiet. Dette gjelder også i situasjonen hvor den som utfører oppgaven bare er kollega av legen som har behandlet den internerte”, står det i rapporten. Tilsynsrådet har også skrevet om sine vurderinger i en kronikk i Dagbladet. Leder for Tilsynsrådet, Pål Morten Andreassen, sier praksisen bryter med de internertes rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven.

– Manglende informasjon til utlendingen om formålet med en legekonsultasjon vil være brudd på utlendingens rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven. Hemmelighold om formålet vil ikke være forenlig med den lojalitet en lege skal ha til sin pasient. Slikt hemmelighold vil være egnet til å redusere utlendingenes tillit til helsetjenesten. Redusert tillit vil kunne medføre at de internerte ikke ber om helsehjelp når de trenger dette, sier Andreassen.

Tilsynsrådet påpeker at helsepersonellets faglige integritet mangler tilstrekkelig vern slik helsetilbudet på Trandum er organisert i dag. De ser det som særlig problematisk at behandlende lege brukes av utlendingsmyndigheten ved bruk av sikkerhetscelle og Fit for Flight-vurderinger, og peker på behovet for et mer markert skille mellom politiet og legetjenesten. Tilsynsrådet mener at legenes rolle i ”Fit for Flight”- vurderingene fører til at helsetjenesten blir stående i en lojalitetskonflikt mellom de internerte og politiet. Ifølge årsmeldingen har de internerte på Trandum generelt lav tillitt til helsetjenesten på Trandum, og at tjenesten oppleves som utilgjengelig og mangelfull. Tilsynsrådet trekker også fram behovet for et mer markert skille mellom politiet og legetjenesten.

Oppfordrer til kommunal legetjeneste

Legetjenester A/S har hatt eneansvar for legetjenesten ved senteret siden 2004, og fikk fornyet kontrakten for en ny femårsperiode i 2020. Både Fylkesmannen, Tilsynsrådet og Legeforeningen har tatt til orde for at helsetjenesten ved internatet bør ivaretas av kommunen.  Leder i Rådet for legeetikk, Svein Aarseth, er glad for at legetjenesten ved interneringsmottaket er grundig vurdert i Tilsynsrådets årsmelding.

– Det er gledelig å se at tilsynsrådet i år har valgt å ta for seg legetjenesten på Trandum på en grundigere måte enn hva som har vært gjort tidligere. Mange av tingene de tar opp er helt på linje med hvilke endringer vi mener må til, blant annet å gi kommunen ansvaret for legetjenestene, sier Aarseth. 

Han mener legetjenestens sammenblanding av rollen som behandler og sakkyndig, og det faktum at legene ved internatet bevisst holder tilbake informasjon om formålet med legeundersøkelser som foretas er i strid med kapittel 1 §2 i Etiske regler for leger. 

Det å unnlate å opplyse om formålet med en legeundersøkelse er også et klart brudd på de etiske reglene.

– Det etiske regelverket slår fast at det må skilles tydelig mellom rollene som behandler og sakkyndig, noe som er vanskelig å få til når legene på Trandum opptrer i flere forskjellige roller. Det å unnlate å opplyse om formålet med en legeundersøkelse er også et klart brudd på de etiske reglene, sier Aarseth.

Faktafeil, sier PU

Cecilie Johannesen, Leder for PU sin kommunikasjonsstab, mener tilsynsrådets årsmelding inneholder faktafeil, og opplyser om at PU vil foreta en intern gjennomgang av årsmeldingen.

– Det du skriver stemmer ikke. Vi har vært i kontakt med Legetjenester AS etter din henvendelse.  I følge Legetjenester AS så fikk de for flere år siden Tilsynsrådets syn på saken, og fra da av er alle som skal vurderes helsemessig i forbindelse med utreise blitt tydelig informert om hensikten med legekonsultasjonen. Opplysninger vi har, tilsier at Legetjenester A/S endret praksisen med å tilbakeholde informasjon om “Fit for Flight”-vurderingen i 2016, sier Johannesen.

Hun sier også at PU er åpne for at helsetjenesten ved internatet underlegges kommunal helsetjeneste.  – PU er åpen for at helsetjenestene ved Politiets utlendingsinternat legges under kommunehelsetjenesten. Hvorvidt organiseringen av helsetjenestene ved utlendingsinternatet skal forandres er en beslutning som ligger til politiske myndigheter å ta. Justisminister Monica Mæland svarte i februar i fjor på et skriftlig spørsmål fra Stortinget angående dette, sier Johannesen.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.