7 Jan 2019 | 

Nei, vi ønsker ikke Hege Storhaug fengslet

Påstanden om at vi ønsker Storhaug etterforsket og fengslet, er en falsk nyhet. Hun skal selvsagt ha sin ytringsfrihet.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Både Hans Rustad og Hege Storhaug påstår i artikler på sine respektive nettsider at vi, sammen med et tjuetalls andre organisasjoner, skal ha “anmeldt” Storhaug til FNs rasediskrimineringskomité. Dette stemmer ikke.

Den aktuelle rapporten er sivilsamfunnets alternative rapport til FNs rasediskrimineringskomité (CERD).

Rustad påstår konkret at “Organisasjonene vil at FN skal be norske myndigheter om å innlede etterforskning av Hege Storhaug med tanke på straffesak.”

Problemet er at dette ikke står i vår rapport til FN.

Problemet er at dette ikke står i vår rapport til FN. Både Rustad og Storhaug har basert artiklene sine på en feillesning hvor de blander sammen to påfølgende kapitler i rapporten. Kapitlene er organisert ut fra de anbefalingene rasediskrimineringskomiteen kom med til Norge i forrige runde. Storhaug er omtalt i en underseksjon om “Medieaktører”, plassert under “Anbefaling 16a: Ta avstand fra hatefulle ytringer og fremmedfiendtlig diskurs”.

I det påfølgende kapittelet som omhandler straffeloven (hatkriminalitet), er Storhaug ikke nevnt med ett ord, simpelthen fordi hun ikke hører hjemme der.

Noen hatefulle ytringer er å regne som hatkriminalitet, men terskelen for at hatefulle ytringer skal regnes som hatkriminalitet er svært høy, og vil ikke omfatte Storhaug. I kapitlet om hatkriminalitet gir vi ros til hatkrimgruppa på Manglerud i Oslo, og mener at det bør være flere slike hatkrimgrupper i Norge. Hva slags saker hatkrimgrupppa faktisk jobber med, kan man lese mer om her.

Storhaug er en sentral aktør når det gjelder spredning av fordommer mot muslimer, men straffbare er synspunktene hennes ikke. Kort sagt: Ikke har vi anmeldt henne, og ikke har vi noen planer om det. Ikke ønsker vi henne etterforsket, og ikke mener vi hun bør fengsles. Vi har heller ikke sett noen uttalelser fra henne som er eller bør være straffbare.

Kort sagt: Ikke har vi anmeldt henne, og ikke har vi noen planer om det. Ikke ønsker vi henne etterforsket, og ikke mener vi hun bør fengsles.

Storhaug er utelukkende omtalt i rapporten som en eksponent for en type islamofobe / muslimfiendtlige holdninger som samfunnet bør søke å motvirke gjennom opplysnings- og holdningsarbeid.

Man kan for øvrig ikke “anmelde” noen til FN. Det er heller ikke snakk om en FN-prosess hvor FN navngir enkeltpersoner, ber statene følge opp konkrete enkeltpersoner, eller lignende.

Det er for øvrig svært uvanlig at personer fengsles i Norge kun for brudd på straffelovens § 185 (“rasismeparagrafen”). Denne paragrafen kan i prinsippet utløse fengselsstraff, men i realiteten blir utfallet normalt en bot. Selv lederen for nynazistiske Vigrid, Tore Tvedt, ble bare dømt til betinget fengselsstraff for grove, antisemittiske uttalelser. Hva gjelder Storhaug, vil ikke engang en bot være aktuelt.

Helt uvanlig at Rustad og Storhaug tillegger folk synspunkter de ikke har, er det for så vidt ikke. Hadde de ønsket å vite hva vi faktisk mener, kunne de bare ha spurt oss. Det har de selvsagt ikke gjort.

 

Artikkelen er redigert.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.