22 Sep 2017 | 

Sterk kritikk av Trandum – igjen

Sivilombudsmannen har besøkt Politiets utlendingsinternat på Trandum for andre gang på to år. Nok en gang er kritikken knusende.

Maria Wasvik

Redaktør

Maria Wasvik

Redaktør

Sivilombudsmannen har igjen vært på besøk på politiets utlendingsinternat på Trandum, denne gangen uanmeldt. Sivilombudsmannens forebyggingsenhet har som oppgave å sikre at offentlige myndigheter ikke gjør urett mot innsatte i lukkede institusjoner. Enheten er opprettet på bakgrunn av Norges tilslutning til tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon, og Sivilombudsmannen er i denne forbindelse gitt et eget mandat for å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Da forebyggingsenheten undersøkte Trandum i 2015, konkluderte den med at kontrollen ved internatet er for inngripende, tatt i betraktning at de internerte ikke soner en straff, men er avviste asylsøkere og andre utenlandske borgere som er fengslet etter utlendingsloven. I rapporten etter besøket i 2015 skrev de videre at stedet er uegnet for barn, at helsetjenesten ikke er tilstrekkelig uavhengig og at bruken av sikkerhetsavdelingen og maktmidler er uforholdsmessig høy.

Bekymret over maktbruk

I dag ble rapporten fra deres uanmeldte besøk i mars dette året offentliggjort, og kritikken fra det forrige besøket kan ikke sies å ha blitt fulgt opp i nevneverdig grad. Dette er særlig bekymringsfullt når de som sitter der er mer eller mindre fullstendig avskåret fra de varslingsmuligheter som er tilgjengelige i samfunnet ellers.

Kritikken fra det forrige besøket kan ikke sies å ha blitt fulgt opp i nevneverdig grad.

Sivilombudsmannen påpeker at isolasjon og maktmidler overfor særlig utsatte grupper, som syke, suicidale og mindreårige, fortsatt brukes i for stor grad, og at bruken dessuten har gått opp i 2017.

– Det er urovekkende at internatets sikkerhetsavdeling brukes for å håndtere sårbare personer som har forsøkt å ta sitt eget liv, eller har uttrykt planer om dette. Mindreårige har også vært plassert på denne avdelingen, inkludert sikkerhetscelle, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger på ombudets nettside.

Langvarig bruk av isolasjon er potensielt helseskadelig, og sivilombudsmannen legger til at det er bekymringsfullt at helsepersonell er involvert i disse beslutningene, når menneskerettslige standarder fastlegger at helsepersonell ikke skal ha noen rolle i beslutningsprosessen ved bruk av restriktive tiltak som isolasjon. Det er fortsatt problematisk at helsepersonell på stedet ikke er tilstrekkelig uavhengige.

“Det er urovekkende at internatets sikkerhetsavdeling brukes for å håndtere sårbare personer som har forsøkt å ta sitt eget liv, eller har uttrykt planer om dette.”

Vi siterer videre: “Aage Thor Falkanger understreker at bruk av sikkerhetsavdelingen kan utgjøre risiko for helseskadelig isolasjon, og at det er problematisk å håndtere syke og utsatte personer på en slik måte. I rapporten fra besøket pekes det på at bruk av isolasjon overfor enkelte særlig utsatte grupper, som personer med psykisk funksjonsnedsettelse eller barn og unge, bør være forbudt ifølge menneskerettslige standarder.”

Antirasistisk Senter besøkte Trandum utlendingsinternat i 2015 og reagerte i likhet med Sivilombudsmannen på den utstrakte og systematiske bruken av isolasjon og krenkende personkontroll, som tilsynelatende fortsatt pågår.

Historien om Trandum “utlendingsinternat” er og blir en historie om overgrep og skandaler. Det finnes bedre, mindre inngripende, alternativer, noe blant annet NOAS har påvist. Hvorfor tas ikke anbefalingene til følge?

At de sterkt kritikkverdige forholdene på Trandum består, er et vitnesbyrd om denne gruppens ofte svake rettsstilling i Norge i dag.

Det er vanskelig å forestille seg at internatet på Trandum ville ha eksistert i nåværende form hvis de som ble fengslet her, var borgere av land vi hadde et nærere forhold til, og simpelthen større ærefrykt for. Her er det imidlertid snakk om mennesker som gjerne har flyktet fra krigsherjede og autoritære land, men som har fått avslag på asylsøknaden. At de sterkt kritikkverdige forholdene på Trandum består, er et vitnesbyrd om denne gruppens ofte svake rettsstilling i Norge i dag.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.