Ny studie kartlegger antisemittiske budskap på nett. – Dagens arbeid for å følge med på dette er begrenset, sier forsker.

Carima Tirillsdottir Heinesen

Redaktør

Carima Tirillsdottir Heinesen

Redaktør

Utbredelsen av internett og bruken av sosiale medier har ført til at flere kan delta i det offentlige ordskiftet, men også til at flere kan bli utsatt for antisemittiske ytringer og annen netthets. I studien Antisemittisme på nett og i sosiale medier – kjennetegn, avsendere og motvirkning, har forskere ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) blant annet kartlagt miljøer der forekomsten av antisemittiske utsagn og holdninger utmerker seg.  Studien er den første norske som ser på antisemittisme på nett og i sosiale medier.

– En av konklusjonene våre er at arbeidet som gjøres i dag for å følge med på og hindre denne typen ytringer er begrenset, sier Jan-Paul Brekke, som er en av forskerne bak rapporten, til forskning.no.

Forskerne ser blant annet på mulighetene for å benytte maskinopplæringsprogrammer for å identifisere antisemittiske ytringer på norsk på nett, og i sosiale medier. I undersøkelsen er  det foretatt intervjuer av eksperter på antisemittisme, analyser av nettsider, og stordata-analyse av ytringer på nett og i sosiale medier.

Av disse fem miljøene trekker forskerne frem ytre høyre og konspirasjonsmiljøet som spesielle. Her var det lettest å finne konkrete eksempler på antisemittiske ytringer.

Studien, som er utført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som en del av Handlingsplanen mot antisemittisme, kartlegger også hvilke miljøer som utmerker seg når det gjelder bruk av antisemittiske budskap:

  • Ytre høyre: Denne grupperingen står bak den mest synlige antisemittismen. I tillegg til kjente organiserte høyreekstreme miljøer, som Den nordiske motstandsbevegelsen, finner man her blant annet norske versjoner av alternativhøyre og identitærbevegelsen. Sistnevnte definerer seg selv som patriotisk, konservativ og etnopluralistisk.
  • Ytre venstre: Antisemittismen på venstrefløyen er ofte knyttet til Israel–Palestina-konflikten. Det kan være krevende å skille mellom politisk kritikk av Israel og antisemittiske ytringer.
  • Konspirasjonsmiljøer: Antisemittiske ytringer finnes også på enkelte nettsider knyttet til alternativmiljøer, som for eksempel innenfor antivaksine, alternativ medisin og åndelighet, samt på sider som er opptatt av konspirasjonsteorier. For eksempel kan det være kort vei fra skepsis til vaksinering av barn, via påstander om at medisinindustrien presser på for å øke utbredelsen av vaksinering, og til påstander om at det er jødiske eiere som står bak disse selskapene.
  • Muslimske miljøer. Eksperter i politiet forteller at det ikke er uvanlig at muslimsk ungdom slenger rundt seg med antisemittiske uttrykk, men at det ikke er sikkert at dette skyldes dypere antisemittiske holdninger. Det finnes imidlertid også muslimske nettverk og organisasjoner i Norge som for eksempel har invitert holocaustfornektere til sine arrangementer.
  • Kristne miljøer: Ekspertene pekte også på at man kan finne antisemittiske ytringer med røtter i kristen anti-judaisme. Slike ytringer er blant annet knyttet til forestillingen om jødene som gruppen som tok livet av Jesus. Mengden antisemittiske ytringer fra dette miljøet er likevel lite synlig på nettet.

Av disse fem miljøene trekker forskerne frem ytre høyre og konspirasjonsmiljøet som spesielle. Her var det lettest å finne konkrete eksempler på antisemittiske ytringer. Ytre høyre-miljøene peker seg også ut ved at de har en bevisst antisemittisk agenda, og ved at de har en større grad av organisering enn for eksempel konspirasjonsmiljøene.

Et annet skille mellom gruppene er om de er nasjonalt eller internasjonalt orientert.

Et annet skille mellom gruppene, er om de er nasjonalt eller internasjonalt orientert. Særlig ytre venstre-miljøene har blikket rettet mot Israel-Palestina-konflikten, og forskerne har ikke funnet noen eksempler fra dette miljøet på antisemit­tiske ytringer rettet mot jøder i Europa, Norden eller Norge, skriver forskning.no

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.